Kivitelezőváltás 

Önerőmentesen 

Kapacitásunk erejéig érvényes előzetes 

felülvizsgálat után. RRF 6.2.1-ben

97% pontossággal SAJÁT FOGYASZTÁS KIVÁLTÁSA

Céges rendszerét megtervezzük, úgy, hogy a kiváltott energiamennyiséget kimagslóan pontosan jelezzük előre.

Érdekel

Referenciafotók

szolgáltatások

Egyéb szolgáltatásaink

ÁSZF

Álatlános

A felek közötti jogviszony
1.1. A szerződés alapján az Ügyfél a Megrendelője a Napelemes Cégnek, amely szolgáltatásokat nyújt.

1.2. A Napelemes Cég a szolgáltatásokat megrendelő Ügyfélnek nyújtja, a megrendelés leadása után.

Megrendelések
2.1. A Napelemes Cég csak a megrendelőktől kapott írásbeli megrendelést fogadja el, amely tartalmazza a teljes szolgáltatások leírását.

2.2. A megrendelés a Napelemes Cég részére érkezett, és az elfogadásáról a Napelemes Cég visszaigazolást küld az Ügyfélnek.

2.3. Az Ügyfél köteles pontosan megadni az összes szükséges információt a megrendeléssel kapcsolatban. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy valamennyi információt megadott, és azok a valóságnak megfelelnek.

2.4. A megrendelés visszavonása csak a Napelemes Cég írásbeli beleegyezésével lehetséges, illetve kötbér fizetéssel.

Szállítás és szolgáltatások
3.1. A Napelemes Cég köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megállapodás szerinti határidőre teljesíteni.

3.2. A szolgáltatások árát az Ügyfél többbnyirea szolgáltatások teljesítése előtt fizeti ki.

3.3. Az Ügyfél felelős a szolgáltatások átvételekor azok megfelelő és biztonságos használatáért. A Napelemes Cég nem vállal felelősséget az Ügyfél vagy harmadik fél által okozott károkért.

Visszatérítési politika
4.1. Elfogadott szerződésben rögzített elemek melyek nem kerülnek beépítésre 70%-os áron kerülhetnek visszavásárlásra amennyiben nem kerültek beépítésre és sértetlenek.


Garancia

Garanciális feltételek
A napelemes termékekre a gyártó által nyújtott garanciát vállaljuk. A garanciaidő az egyes termékeknél eltérő lehet, de általában 5-25 év között mozog. A garancia csak a gyártási hibákból adódó problémákra vonatkozik, és nem terjed ki a termék helytelen használatából vagy karbantartásából adódó károkra. A garancia igénybevételéhez az ügyfélnek meg kell őriznie a számlát, valamint az összes egyéb dokumentációt, ami a termékhez jár.


Felelősség korlátozása
Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek az ügyfelek által a napelemes termékek használatából vagy a cégünk által nyújtott szolgáltatások igénybevételéből adódnak. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a napelemes rendszer telepítése és használata bizonyos kockázatokat rejt magában, és ő maga felel azokért a károkért, amelyek a rendszer használatából adódnak. A cégünk legfeljebb csak a vásárlási ár visszatérítésére vállal kötelezettséget azokban az esetekben, ha a visszaküldött termék hibásnak bizonyul.


A termékekre a gyártó által biztosított jótállás érvényes, amely a terméktől függően eltérő lehet. Részletes információkat az egyes termékekre vonatkozóan a termékkel kapcsolatos dokumentációban talál.

Az esetleges termékhibákból adódó károkért a jótállási és szavatossági felelősségünkre vonatkozóan érvényes jogszabályok keretei között vállalunk felelősséget.

A kártérítés összege nem haladhatja meg a termék vételárát, kivéve, ha a károkozás szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartás következtében történt. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget a termék helytelen vagy szakszerűtlen telepítéséből, használatából vagy karbantartásából eredő károkért.

Adatok védelme

Adatvédelmi nyilatkozat
Cégünk tiszteletben tartja az ügyfelek személyes adatait. Az adatvédelmi nyilatkozatunk részletesen leírja, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk az ügyfeleinktől, hogyan használjuk fel ezeket az adatokat, és hogyan biztosítjuk azok biztonságát.

9.1. A Szolgáltató köteles gondoskodni az Ügyfelek személyes adatainak védelméről, azokat bizalmasan kezelni, és megtenni minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges az adatok védelme érdekében. Az Ügyfelek által megadott személyes adatok kezelése és védelme a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóban található módon történik, amely az ÁSZF részét képezi.

9.2. Az Ügyfelek adatait kizárólag az ÁSZF-ben meghatározottak szerint, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban használjuk fel.

9.3. Az Ügyfelek személyes adatait harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha az adatkiadás az adatkezelés céljával összefüggésben elengedhetetlen (pl. szállítóknak, telepítőknek adatátadás a kivitelezés érdekében).

9.4. Az Ügyfeleknek joguk van tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt személyes adataikról, azok helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról, valamint az adatkezeléssel összefüggő jogaira vonatkozó tájékoztatásról. Az ilyen kérelmeket az info@napelemcég.hu e-mail címre vagy a cég postai címére történő írásban történő megküldésével lehet benyújtani.

Egyéb

Egyéb rendelkezések
10.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, azonban a módosításokról előzetesen tájékoztatja az Ügyfeleket.

10.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

10.3. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések megkötése során felmerülő vitás kérdések rendezése érdekében a Szolgáltató és az Ügyfél kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Válaszadás

"Az ügyfél által benyújtott kérdésekre, észrevételekre, panaszokra és egyéb megkeresésekre a cég a beérkezéstől számított legfeljebb 30 napon belül válaszol. Amennyiben a válaszadásra szükséges adatok beszerzése, vizsgálata vagy egyéb okok miatt a határidő meghosszabbodik, a cég erről az ügyfél részére haladéktalanul értesíti."

GDPR - Adatok védelme és kezelése

Álatlános

Cégnév: Junior Vital Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Lavotta u. 4.
Cégjegyzékszám: 05 09 011869
Adószám: 13416278205
Képviseletében: Ari Marcell
E-mail: info@energiakalauz.com

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak
adatkezelését szabályozza: energiakalauz.com


Definíciók

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
4
• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
• nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető.
• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
• képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi
személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
• vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő vállalkozásokat
és egyesületeket is.
• Szakmailag legjobb ajánlat: Az a partneri ajánlat mely tartalmazza az ügyfél ismert személyes
szolgáltatáspreferenciáit és amelyet a vállalkozás javasol az ügyfél látens igényeire, melynek alapja
az, hogy az ügyfél a legnagyobb nettó jelenértékű beruházást preferálja illetve, hogy a vállalkozással
történt első kapcsolatfelvételtől a legkisebb időráfordítást részesíti előnyben


Az adatkezelés alapelvei
• Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes
eljárás és átláthatóság).
• Célhoz kötöttség: A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
(célhoz kötöttség).
• Adattakarékosság: A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és
relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás
nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához
feltétlenül szükséges.
• Pontosság: A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden észszerű
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
• Korlátozott tárolhatóság: A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre
(korlátozott tárolhatóság).
• Integritás és bizalmas jelleg: A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
• Elszámoltathatóság: A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való
megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek
értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos
érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az
adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi
kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.


Adatkezelések
• A www.energiakalauz.com oldalon megadott e-mail címen és telefonszámon történő
kapcsolatfelvétel
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat
A kapcsolatfelvételhez, ajánlatkéréshez
szükséges, melyet az ügyfél elektronikusan tud
megadni.
E-mail cím
Kapcsolattartás. Az e-mail cím esetében nem
szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Név: Érintett beazonosítása.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások
Az érintettek köre
A weboldalon keresztül kapcsolatot felvevő
valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok
törlésének határideje
Az érintett kérésére azonnal, e-mailben történő
megküldéssel.
Az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint
az érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
Postai úton: 3516 Miskolc, Lavotta utca 4.
E-mailben: info@energiakalauz.com
Telefonon: 06709402719
7
tiltakozást az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés
a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön
hozzájárulásán alapul.
Adatkezelő által igénybe vett
adatfeldolgozó
Junior Vital Kft.
3516 Miskolc, Lavotta u. 4.
05 09 011869
13416278205
ahogymondom@yahoo.com
• A www.energiakalauz.com oldalhoz kapcsolódó hírlevél
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Ügyfél a jelen
tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a
reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld
kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és
további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról
leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Név, e-mail cím.
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás
lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások
Az érintettek köre A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok
törlésének határideje
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz
a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatkezelés célja:
Újdonságokat, szakmai tartalmakat, podcast-
eket, eseményeket tartalmazó elektronikus
üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése
· Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől
a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
8
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és
· tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint
· az érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni
Postai úton: 3516 Miskolc, Lavotta utca 4..
E-mailben: info@energiakalauz.com
Telefonon: 06709402719
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés
a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön
hozzájárulásán alapul. Az érintett bármikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:


A „Google AdWords” konverziókövetés alkalmazása
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein
belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc.
elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez
szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem
tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google
és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. A felhasználók tömegéből az egyes
felhasználó, érintettek nem beazonosíthatóak, így személyes adatkezelés nem történik.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain
keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják,
hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek.
Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra
továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel
9
bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőben


A „sütik” alkalmazása (cookie)
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
A felhasználók azonosítása és a látogatók
nyomon követése.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások
Az érintettek
köre A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés
célja A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés
időtartama, az
adatok
törlésének
határideje
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig illetőleg kettő évig tartó időszak
a google analitycs által kiadott szabályozók szerint:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie
-usage
Az adatok
megismerésér
e jogosult
lehetséges
adatkezelők
személye, a
személyes
adatok
címzettjei Az adatkezelő a sütik használatával nem kezel személyes adatokat.
Az érintettek
adatkezeléssel
kapcsolatos
jogainak
ismertetése
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.
Az adatkezelés
jogalapja
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
11
• A közösségi oldalak
• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Facebook/instagram/youtube/LinkedIn
közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a
felhasználó nyilvános profilképe.
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes
tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak,
eredményeinek, vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve „lájkolása”, „követése”
népszerűsítése.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások
Az érintettek köre
Valamennyi érintett, aki regisztrált aAmennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája
lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba
léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az
érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az
adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése
esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Szerződéshez kapcsolódó, azaz számviteli – adóhatósági adatait az erre vonatkozó érvényben
lévő vonatkozó törvény szerint kezeljük.
Szerződött ügyfeleink kifejezetten hozzájárulnak, ahhoz, hogy cégünk szolgáltatásaival
bármilyen módon megkereshetik mindaddig amíg ügyfeleink máshogyan nem nyilatkoznak.
• A tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Bitrix, Inc. US Headquarters 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 USA Voicemail: +1-
703-740-8301
Email: info@bitrix24.com
Website: www.bitrix24.com
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
14
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
15
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési
kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése.
• Hírlevél szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Hírlevél szerkesztése, kiküldése
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Junior Vital Kft.
3516 Miskolc, Lavotta u. 4.
05 09 011869
13416278205
info@energiakalauz.com
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, e-mail cím.
4. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozók.
5. Az adatkezelés célja: A cég tevékenységéről, termékeiről, akcióiról szóló hírlevél kiküldése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a hírlevél szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a hírlevél-szolgáltató felé intézett törlési
kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése.
Adattovábbítás
16
Annak érdekében, hogy Önnek a szakmailag legjobb ajánlatot mutassa be a vállalkozás illetve annak
érdekében, hogy az Ön projektje lefolytatódjon mint adatkezelési cél a vállalkozás szerződött
partnereinek az Ön minimálisan szükséges mennyiségű partner által kívánt adatait továbbíthatja. 


 
Facebook/instagram/youtube/LinkedIn
közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt,
vagy „követi” azt illetve bármilyen módon
kapcsolatba lép azzal.
Az adatkezelés célja
A közösségi oldalakon, a weboldal és a
vállalkozás egyes tartalmi elemeinek,
szolgáltatásainak, eredményeinek, vagy
magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”, „követése” népszerűsítése és az
ügyfél számára a szakmailag legjobb ajánlat
kiválasztása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok
törlésének határideje
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének
határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az
átadás módjáról, és jogalapjáról az adott
közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg,
így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve
az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az
adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja
az érintett önkéntes hozzájárulása személyes
adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
12
• Személyes találkozók
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Az ügyfél és a vállalkozás közt előre egyeztett
személyes találkozók.
Minden olyan adat mely ahhoz, szükséges, hogy
személyreszabott ajánlat jöhessen létre.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások
Az érintettek köre
Valamennyi érintett, aki személyesen kívánja
felvenni, a vállalkozással szerződéses
viszonyban állóval a kapcsolatot.
Az adatkezelés célja
Célja, hogy az ügyfél a szakmailag legjobb
ajánlatot kaphassa.
Az adatkezelés időtartama, az adatok
törlésének határideje
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének
határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az
átadás módjáról, és jogalapjáról az adott
közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg,
így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve
az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az
adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes
adatai kezeléséhez
• Ajánlásokra vonatkozó adatok
• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes találkozók során ajánlott személyek
adatai.
Az Ön által ajánlott személyek neve,
telefonszáma, illetve helységpontosságú
lakóhelye.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások
Az érintettek köre
Azon személyek akiket ajánlott személyként
neveznek meg.
Az adatkezelés célja
A cél az, hogy az akikről úgy gondolja, hogy
érdeklődhetnek a vállalkozás bármely
13
szolgáltatása iránt, illetve hozzájárulnak
személyes adataik megadásához, azokat a
vállalkozás felkereshesse szolgáltatásnyújtás
céljából.
Az adatkezelés időtartama, az adatok
törlésének határideje
Az adott személlyel való kapcsolatfelvételig,
illetve az adatkezelési cél szerinti kapcsolat
létesítése esetén annak fennállásáig kezeljük az
adatokat. Amennyiben a felekeresett személy
nem járul hozzá az adatai kezeléséhez azt 30
napon belül töröljük.
Az adatkezelés jogalapja
Jogalapja az Ön által ajánlott személye, mint
érintett hozzájárulása az Info. tv. 5 paragrafus
(1) a) pontja és a vonatkozó GDPR pont alapján. 


 


 


 

  

Egyéb adatkezelések

Az egyéb adatkezelések
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája
lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba
léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az
érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az
adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése
esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Szerződéshez kapcsolódó, azaz számviteli – adóhatósági adatait az erre vonatkozó érvényben
lévő vonatkozó törvény szerint kezeljük.
Szerződött ügyfeleink kifejezetten hozzájárulnak, ahhoz, hogy cégünk szolgáltatásaival
bármilyen módon megkereshetik mindaddig amíg ügyfeleink máshogyan nem nyilatkoznak.
• A tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Bitrix, Inc. US Headquarters 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 USA Voicemail: +1-
703-740-8301
Email: info@bitrix24.com
Website: www.bitrix24.com
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
14
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
15
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési
kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése.
• Hírlevél szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Hírlevél szerkesztése, kiküldése
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Junior Vital Kft.
3516 Miskolc, Lavotta u. 4.
05 09 011869
13416278205
info@energiakalauz.com
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, e-mail cím.
4. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozók.
5. Az adatkezelés célja: A cég tevékenységéről, termékeiről, akcióiról szóló hírlevél kiküldése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a hírlevél szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a hírlevél-szolgáltató felé intézett törlési
kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése.
Adattovábbítás
16
Annak érdekében, hogy Önnek a szakmailag legjobb ajánlatot mutassa be a vállalkozás illetve annak
érdekében, hogy az Ön projektje lefolytatódjon mint adatkezelési cél a vállalkozás szerződött
partnereinek az Ön minimálisan szükséges mennyiségű partner által kívánt adatait továbbíthatja. 
Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés
korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelen tájékoztatóban található adatkezelések tekintetében az
Junior Vital Kft. az adatkezelő.
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Junior Vital Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR- banemlített valamennyi információt
és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa
Az érintett hozzáféréséhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett
személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés,
törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az
érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Junior
Vital Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű
mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett kérelmére az információkat az Junior Vital Kft. elektronikus formában szolgáltatja. A
tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. oldalán megjelölt elérhetőségeken keresztül
gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően
– szóban is adható tájékoztatás.
17
Helyesbítés joga
Az Junior Vital Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak
megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Junior Vital
Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Junior Vital Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
18

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni. A Junior Vital Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az Junior Vital Kft.
nem kezeli.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az
adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az
adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
19
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt
másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
A Junior Vital Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként
kéri.
Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre
jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által
okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a
teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség
Panasz
Amennyiben a Junior Vital Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon
bizalommal társaságunkhoz a tájékoztató 2. oldalán rögzített elérhetőségeinken.
Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni: A jelen tájékoztató 2022.01.01. napján lép hatályba.

Kijelentem, hogy ezen adatkezelési tájékoztatót elolvastam és megértettem és hozzájárulok
személyes adataim abban foglaltak szerinti kezeléséhez. Csak olyan személyek adatait
adom meg ajánlásként akik hozzájárultak, ahhoz, hogy az Energiakalauz ( Junior Vital Kft.)
őket telefonon megkeresse energetikai fejlesztési szolgáltatás céljából.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu